حین بارداری
ویار ویار در بارداری آذر ۱۵ ۱۳۹۵
بارداری هفته دهم بارداری آذر ۱۲ ۱۳۹۵
هفته نهم هفته نهم بارداری آذر ۰۴ ۱۳۹۵
هفته هشتم بارداری هفته هشتم بارداری آبا ۲۵ ۱۳۹۵
هفته هفتم بارداری هفته هفتم بارداری مهر ۰۷ ۱۳۹۵