خواص گوشت شتر

توسط | ۵ آبان ۱۳۹۵|تغذیه سالم و رژیم درمانی|

مصرف گوشت توسط انسان به طور کلی با انتخاب و گزینش نوع معینی از گوشت همراه بوده است و نخوردن نوع معینی از گوشت متکی بر برخی اعتقادات و یا عادت های مخصوصی بوده که باعث شده گوشت حیوان معینی خوشا یند و گوشت نوع دیگر نا خو شایند جلوه کند .از قدیم مردم شهر [...]