عمل بینی طبیعی
سینوزیت و عمل بینی آبا ۲۶ ۱۳۹۴
عمل بینی عمل بینی استخوانی آبا ۱۷ ۱۳۹۴
عمل بینی طبیعی عمل بینی طبیعی شهر ۱۶ ۱۳۹۴