سرخوردگی، محرومیت، تنبیه، تهدید، تمسخر، تحقیر، سروصدای بلند
عصبانیت منشا عصبانیت چیست؟ آذر ۰۳ ۱۳۹۵