دکتر وحید قیری
فیزیوتراپی مچ دست فیزیوتراپی مچ دست بهم ۲۹ ۱۳۹۴
فیزیوتراپی زانو فیزیوتراپی زانو بهم ۲۷ ۱۳۹۴
فیزیوتراپی فیزیوتراپی چیست؟ بهم ۲۴ ۱۳۹۴