فروردین ۱۳۹۶

ارزش درمانی اسفناج

توسط | ۱۸ فروردین ۱۳۹۶|تغذیه سالم و رژیم درمانی|

اسفناج ، گیاهی است یک ساله، دارای ساقه ای راست، به ارتفاع نیم متر که برگ های آن پهن و نرم مثلثی شکل به رنگ سبز می باشد. اسفنا ج نسبت به سرمای زمستان مقاوم است.دو نوع اسفنا ج وجود دارد که به نام پاییزه و بهاره نامیده می شود. اسفنا ج بهاره، در فصل بهار کاشته می شود نوع پاییزه آن که به خاک بسیار غنی احتیاج دارد، در پاییز کاشته می شود. گل های اسفنا ج به رنگ سبز کم رنگ می باشد . […]

بهمن ۱۳۹۵

حتما اسفناج بخورید

توسط | ۵ بهمن ۱۳۹۵|بیماری‌ها و راه‌های درمان, تغذیه سالم و رژیم درمانی, طب سنتی و گیاهان دارویی|

اسفناج، گیاهی است یک ساله، دارای ساقه ای راست، به ارتفاع نیم متر که برگ های آن پهن و نرم مثلثی شکل به رنگ سبز می باشد. اسفناجنسبت به سرمای زمستان مقاوم است.دو نوع ا سفناج وجود دارد که بنام پاییزه و بهاره نامیده می شود. ا سفناج بهاره، در فصل بهار کاشته می شود . نوع پاییزه آن که به خاک بسیار غنی احتیاج دارد، در پائیز کاشته می شود.  […]

بارگزاری پست های بیشتر