خروپف کودکان نگران کننده است !

توسط | ۱۷ آبان ۱۳۹۵|بهداشت کودکان|

خروپف شبیه تمام صداهای دیگر توسط ارتعاشاتی ایجاد می‌شود که ذراتی را در هوا جهت امواج صوتی ایجاد می‌کنند. هنگامیکه ما صحبت می‌کنیم، تارهای صوتی ما جهت تشکیل صدا ارتعاش پیدا می‌کنند. […]