بعد از عمل بینی
سینوزیت و عمل بینی آبا ۲۶ ۱۳۹۴
عمل بینی عمل بینی استخوانی آبا ۱۷ ۱۳۹۴
عمل بینی عمل بینی در مردان مهر ۱۸ ۱۳۹۴
عمل بینی طبیعی عمل بینی طبیعی شهر ۱۶ ۱۳۹۴
جراح بینی انتخاب جراح بینی شهر ۱۶ ۱۳۹۴