آشنایی با رشته و شغل پرستاری

توسط | ۲۶ مرداد ۱۳۹۴|پرستاری و مامایی|

بسیاری برداشتی که از رشته و شغل پرستاری دارند، آن را به مراقبت از بیمار تلقی می کنند، اما علاوه بر این پرستاری را می توان رشته ای علمی و تخصصی دانست، زیرا تنها کار پانسمان و یا تزریق به عهده یک پرستار نمی باشد، بلکه با آموزه های علمی که کسب می کند، باید قادر باشد تا موضوعاتی علمی تر و پیچیده تر مواجه شده و آن ها را حل کند. […]