bمقاله ارائه مراقبت بهداشتی اولیه با مدل مکان یابی – تخصیص سلسله مراتبی · سامانه جامع اطلاعات پزشکی
مقاله ارائه مراقبت بهداشتی اولیه با مدل مکان یابی – تخصیص سلسله مراتبی

در مقاله پزشکی ارائه مراقبت بهداشتی اولیه با مدل مکان یابی – تخصیص سلسله مراتبی به بررسی و بیان موضوع در بخشهای یک مدل با تخصیص هایی مبتنی بر سطح خدمات مرکز، اثبات مدل: مطالعه موردی پرداخته شده است.
در این مطالعه، یک مدل مکان یابی-تخصیص اجرا می شود که قدرت طراحی فضایی بالایی برای مکان های با مرتبه بالا که درون یک سلسله مراتب متوالی فراگیر از مراکز، قرار دارند، می باشد.اما با این وجود این مدل، شرایطی را فراهم می کند که سطح مرکز هیچ تاثیری روی الگوهای حضور یا سودها نداشته باشد در صورت لزوم، با انتخاب مناسب پارامترها تاثیر خود را روی الگوهای حضور اعمال می کند.
اهمیت یک مرکز، از روی کاهش نمایی آن مرکز با فاصله که یک فرم عملی برای توصیف بسیاری از پدیده های فیزیکی و بشری است، مشخص می شود. مزایا به عنوان یک بخش طبیعی، از قدرت طراحی مرکز جدا می شود. بنابراین، مزایا به سطح مرکز در سلسله مراتب و موقعیت آن مربوط می شود.نتیجه گیری
در این مطالعه، یک مدل مکان یابی-تخصیص اجرا می شود که قدرت طراحی فضایی بالایی برای مکان های با مرتبه بالا که درون یک سلسله مراتب متوالی فراگیر از مراکز، قرار دارند، می باشد.اما با این وجود این مدل، شرایطی را فراهم می کند که سطح مرکز هیچ تاثیری روی الگوهای حضور یا سودها نداشته باشد در صورت لزوم، با انتخاب مناسب پارامترها تاثیر خود را روی الگوهای حضور اعمال می کند.
اهمیت یک مرکز، از روی کاهش نمایی آن مرکز با فاصله که یک فرم عملی برای توصیف بسیاری از پدیده های فیزیکی و بشری است، مشخص می شود. مزایا به عنوان یک بخش طبیعی، از قدرت طراحی مرکز جدا می شود. بنابراین، مزایا به سطح مرکز در سلسله مراتب و موقعیت آن مربوط می شود.

Download (PDF, 773KB)

زبان مقاله: انگلیسی

توضیحات: رشته های مرتبط این مقاله پزشکیو گرایش مرتبط با مقاله مهندسی بهداشت محیط و دانشگاه تهیه کننده آن گروه جغرافیا، دانشگاه آلبرتا، ادمونتون، کانادا می باشد.

کلید واژه ها: سیستم های تسهیلات سلسله مراتبی، مراقبت بهداشتی اولیه، جهان در حال توسعه، Salcette

بیشتر بخوانید

نظر و پیشنهاد بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *