تبلیغات
پکیج هامحل نمایش تبلیغمدت نمایشمبلغویژه
Aصفحه اول بخش ۱ (۵ بنر اول)

و نمایش در صفحات دوم

یک ماهه۵۰۰,۰۰۰

تومان

عموم
 Bصفحه اول بخش ۲ (۵ بنر دوم)

و نمایش در صفحه کاربران

 یک ماهه ۳۰۰,۰۰۰
تومان
 عموم
 Cصفحه اول بخش ۳ (۵ بنر سوم)

و نمایش در صفحه مطالب و اخبار

 یک ماهه ۲۰۰,۰۰۰
تومان
عموم
 D معرفی پزشکان صفحه اول

و صفحه جستجوی پزشکان

 یک ماهه  ۳۰۰,۰۰۰
تومان
 پزشکان
 E معرفی کلینیک ها و صفحه جستجوی

کلینیک ها و داروخانه ها و آزمایشگاه ها

و مراکز جراحی و تصویربرداری

 یک ماهه  ۳۰۰,۰۰۰

تومان

 کلینیک ها ، داروخانه ها

آزمایشگاه ها ، مراکز جراحی

مراکز تصویر برداری

 F صفحه کاربران یک ماهه ۱۰۰,۰۰۰

تومان

 هر کاربر مربوط به صفحه خود

 

لطفا ابتدا لاگین کنید

درصورت نیاز به مشاوره با شماره تلفن ۲۶۴۵۰۸۳۴-۰۲۱ تماس یا با ایمیل info@medicalinfo.ir در ارتباط باشید